Regulamin programu partnerskiego

§ 1 DEFINICJE

1. Sponsor i organizator programu – Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa z siedzibą przy ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557546, posiadająca numer NIP 7010484569, REGON 361536442 zwana dalej „Fundacją Nowa Szansa”. Fundacja Nowa Szansa jest również Administratorem Danych osobowych w rozumieniu w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)]. Polityka prywatności i klauzula informacyjna RODO
2. Partner - osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173/2004 poz. 1807 ze zmianami), lub spółka prawa handlowego, lub spółka cywilna, lub Organizacja Pożytku Publicznego. Posiada własne strony internetowe, otwiera podstrony www na potrzeby Programu Partnerskiego lub przysługuje jej prawo do emisji reklam na danym portalu WWW. Partner przystępuje do Programu Partnerskiego po zatwierdzeniu przez Organizatora Formularza Rejestracyjnego wysłanego przez kandydata na partnera z serwisu internetowego programu partnerskiego.
3. Program Partnerski PolecajPrawnika.pl obsługiwany przez Organizatora definiuje współpracę w zakresie wykonywania czynności reklamowych i marketingowych świadczonych przy udziale Organizatora i Partnera. Czynności te mają zmierzać do sprzedaży usług oraz utrwalenia i spotęgowania renomy wizerunku Fundacji Nowa Szansa na rynku usług prawnych.
4. Klient – użytkownik Internetu, który zawarł umowę za pośrednictwem Sponsora programu lub innym odpowiednim podmiotem w zakresie któregoś z Produktów, określonych w Tabeli Prowizji, za pośrednictwem i wskutek skorzystania z materiałów i linków polecających umieszczonych w Serwisie Partnera lub w Zgłoszeniu sprawy.

§ 2 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Celem prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego, które odbywają się za pośrednictwem materiałów promocyjnych, serwisu z ofertą PolecajPrawnika.pl i zgłoszeń jest zwiększenie liczby Klientów, którzy skorzystają z Produktów.
2. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć:
a) Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b) Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
c) Spółki prawa handlowego;
d) Spółki cywilne;
e) Organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność odpłatną i mogą wystawić rachunek lub fakturę VAT.
3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego przez Partnera
4. Partner może nie uzyskać akceptacji udziału w programie Partnerskim ze strony Organizatora, ale zostanie on o tym fakcie powiadomiony.
5. Organizator weryfikuje dane zgłoszone za pomocą Formularza rejestracyjnego i zmianę tych danych przez Partnera. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie Partnera bez podania przyczyny.
6. Partner otrzymuje odpowiednie informację o hasłach dostępu do swojego Panelu partnera, w ramach którego to Panel partnera otrzymuje dostęp do materiałów reklamowych oraz odpowiednich kampanii reklamowych i transakcji, w których pośredniczyć będzie Partner.
7. Po weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowaniu przez Organizatora udziału Partnera, Organizator dokonuje pełnej aktywacji Panelu partnera w Programie Partnerskim i udostępnia materiały promocyjne w ramach Panelu partnera.
8. Partner akceptuje niniejszy Regulamin, Tabelę Prowizji, Politykę prywatności i klauzulę informacyjną RODO.

§ 3 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

Partner zobowiązuje się:
1. Zgłosić każdą stronę WWW, na której odbywa się komunikowanie oferty PolecajPrawnika.pl (wystarczy adres strony głównej) za pośrednictwem formularza kontaktowego w Panelu partnera.
2. Uzyskać akceptację Organizatora Programu Partnerskiego dla przeprowadzenia przez Partnera niestandardowej/dedykowanej promocji związanej z prezentacją oferty PolecajPrawnika.pl. Zapytanie o akceptację powinno zostać zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w Panelu partnera i należy w nim zawrzeć opis planowanej akcji promocyjnej, dokładny adres strony WWW, na którym promocja będzie komunikowana (dokładny adres należy zgłosić w Panelu partnera) oraz regulamin promocji.
3. Bez uprzedniego uzyskania zgody Organizatora nie oferować i nie przyznawać Klientowi korzyści w jakiejkolwiek formie, które miałyby pochodzić od Partnera lub osób trzecich, pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w formie zapłaty lub innego rodzaju odpłatności, innego rodzaju korzyści materialnych lub osobistych, prezentów, premii, bonusów) za skorzystanie lub w związku ze skorzystaniem przez Klienta poprzez Serwis Partnera lub w związku z zapoznaniem się przez osobę korzystającą z Serwisu Partnera z ofertą PolecajPrawnika.pl za pośrednictwem Serwisu.
4. Nie używać w adresach stron WWW oraz w adresach email Partnerów sformułowania, „PolecajPrawnika.pl”, „Fundacja Nowa Szansa” i „Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa” .
5. Formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty PolecajPrawnika.pl prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego, treść korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu Partnerskiego) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera.
Nie przestrzeganie przez Partnera któregokolwiek z postanowień w punktach 1)-5) niniejszego paragrafu skutkuje powstaniem po stronie Organizatora prawa do usunięcia Partnera z udziału w Programie.

§ 4 SKŁADANIE WNIOSKÓW LUB INNE TRANSAKCJE

1. Wybranie przez Klienta odnośnika prowadzącego do Serwisu Transakcyjnego z serwisu Partnera , oraz zgłoszenie chęci skorzystania z Produktu za pomocą Zgłoszenia, o ile zostanie zakończone skutecznym skorzystaniem przez Klienta z Produktu zgodnie z warunkami zawartymi w Tabeli Prowizji, powiększa wypracowane przez Partnera wynagrodzenie. Moduły Transakcyjne, w tym odnośniki w formie banerów reklamowych, wtyczek i linków zostaną udostępnione Podmiotom przez Organizatora w ramach Panelu partnera. Przy naliczaniu wynagrodzenia będą brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu Transakcyjnego i Zgłoszenia, które zostały dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu tych Modułów Transakcyjnych, które zostały pobrane z Panelu partnera, a do skutecznego skorzystania przez Klienta z Produktu doszło zgodnie z zasadami zawartymi w Tabeli Prowizji. O uwzględnieniu wejść do Serwisu Transakcyjnego decydują w pierwszej kolejności odpowiednie zapisy z bazy danych Organizatora.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje jeżeli Klient pozyskany za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego, wcześniej złożył wniosek o skorzystanie z Produktu bezpośrednio w Serwisie www.polecajprawnika.pl lub w innym kanale pośrednictwa lub Klient wybrał wcześniej odnośnik lub został zgłoszony przez innego Partnera i ma to swoje odzwierciedlenie w kodach danych Organizatora.

§ 5 WYNAGRODZENIE

1. Partnerowi przysługuje z tytułu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego wynagrodzenie określone zgodnie z Tabelą Prowizji.
2. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
3. Dopuszcza się możliwość negocjowania przez Strony stawek prowizyjnych, wówczas wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie wynegocjowanej wersji Tabeli Prowizji.
4. Wysokość należnego wynagrodzenia Partner może weryfikować za pośrednictwem Panelu partnera.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian stawek publikowanych w Tabeli Prowizji dostępnych dla Podmiotów współpracujących w Serwisie Informacyjnym partner.polecajprawnika.pl lub w Panelu partnera.
6. Wszystkie zgromadzone środki finansowe sumowane są w Panelu partnera do ostatniego dnia każdego miesiąca i rozliczane do 20 dnia roboczego następnego miesiąca, gdy Partner zgromadzi w Panelu partnera co najmniej 300 zł brutto. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy. Partner ma możliwość zdefiniowana rozliczenia przy wyższej kwocie niż 300 zł, co Partner definiuję samodzielnie w Panelu partnera. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji transakcji potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Panelu partnera . Rozliczenie jest jedyną podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
7. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, Organizacja Pożytku Publicznego) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego i figuruje wwykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT tj. prowadzonym przez Ministerstwo Finansów w ramach tzw. białej księgi podatników VAT,. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.
8. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Organizatorem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa zlecenia.
9. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka ZUS. Składka ZUS będzie naliczana na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu Partnera, przesłanego do Organizatora. Termin wypłaty wynagrodzenia dla osoby fizycznej nie przekroczy 20 dni roboczych od daty rozliczenia.
10. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza. Wartość w groszach będzie zaokrąglana, jeśli będzie mniejsza niż pięć, Organizator dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu – w górę.
11. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub edycji Profilu w Panelu partnera. Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany w Panelu partnera dokonanej przez Partnera przed terminem przed terminem płatności prowizji. 
12. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13 niniejszego paragrafu, w przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub rozwiązania przez Organizatora Umowy lub wykluczenia przez Organizatora z udziału w Programie Partnerskim, Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili rezygnacji, rozwiązania umowy lub wykluczenia z Programu Partnerskiego, w kwocie należnej, niezależnie od ograniczeń dotyczących najniższej wysokości kwoty prowizji podlegającej wypłacie określonej w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
13. Wypłata Prowizji może nastąpić wyłącznie na rzecz Partnera.

§ 6 TRYB REKLAMACYJNY

1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Panelu partnera.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne w ramach realizacji wewnętrznego postępowania reklamacyjnego obowiązującego u Organizatora.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Partnerów osób fizycznych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, NIP, nazwa banku, nr rachunku bankowego, ID Partnera, URL, nr telefonu będą przekazywane do Fundacji na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa z siedzibą w Warszawie, w celu uczestniczenia w Programie Partnerskim PolecajPrawnika.pl i realizacji celów statutowych oraz wzmacniania wizerunku Fundacji Nowa Szansa poprzez umieszczanie na swoich stronach internetowych materiałów marketingowych oraz otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych, w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie weryfikacji danych wymaganej w procesie opisanym w §4 Regulaminu i i realizacji procedury reklamacyjnej opisanej w § 6 Regulaminu.
2. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin po zmianach będzie ogłaszany na Stronach Informacyjnych, a Partnerzy zostaną o tym fakcie poinformowani wiadomością e-mail.
4. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Tabeli Prowizji Organizator będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, załączając do wiadomości e-mail, uwzględniające zmiany, brzmienie zmienianego: Regulaminu lub Tabeli Prowizji.
5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji, Partner ma prawo do odstąpienia od współpracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji. Oświadczenie o odstąpieniu od współpracy, oznaczające rezygnację z udziału w Programie Partnerskim powinno być złożone Organizatorowi najpóźniej w 14 dniu od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu lub Tabeli Prowizji.
6. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Fundacji na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa.
7. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu partnera.